Algemene voorwaarden Wedding Tunes

Versie 1.1

1. Definities

 1. Wedding Tunes: tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden, is een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51199785. Wedding Tunes is gevestigd aan de Groenendaal 95 te Rotterdam. De door Wedding Tunes aangeboden diensten betreffen het verzorgen van livemuziek c.q. podiumkunsten tijdens bruiloft ceremonies, recepties, diners en feesten. Daarnaast schrijft Wedding Tunes muziek op maat voor de hiervoor genoemde aangelegenheden.
 2. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Wedding Tunes een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: opdrachtgever en Wedding Tunes tezamen.
 4. Opdracht: de door opdrachtgever aan Wedding Tunes verstrekte opdracht.
 5. Optreden: de handeling van Wedding Tunes ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 6. Uitvoerdatum: de datum waarop Wedding Tunes het optreden zal verzorgen.
 7. Locatie: de locatie waar Wedding Tunes in opdracht van de opdrachtgever het optreden uitvoert.
 8. Apparatuur: de goederen, waaronder licht- en geluidsapparatuur, die door Wedding Tunes en/of zijn medewerkers tijdens het optreden wordt gebruikt.
 9. Rider: bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 10. Schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen e-mail, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Wedding Tunes en op alle overeenkomsten tussen Wedding Tunes en opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten.
 3. Ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever door Wedding Tunes zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 4. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Wedding Tunes geheel of gedeeltelijk van naam, rechtspersoon of samenstelling verandert.
 5. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk, met instemming van beide partijen, worden afgeweken.

3. Aanbod & totstandkoming

 1. Wedding Tunes doet een aanbod per e-mail met pakketten en prijzen.
 2. Dit aanbod is 30 dagen geldig. Na deze 30 dagen kunnen de pakketten en prijzen wijzigen.
 3. Na goedkeuring op de pakketten en prijzen stelt Wedding Tunes een overeenkomst op die per e-mail naar de opdrachtgever wordt verstuurt.
 4. De opdrachtgever dient het aanbod zoals opgenomen in de overeenkomst expliciet te aanvaarden. Dit door de overeenkomst te ondertekenen en bij voorkeur digitaal terug te sturen aan Wedding Tunes.
 5. Wedding Tunes neemt in een Rider, bovendien specifieke afspraken op met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en verplichtingen van de opdrachtgever hierbij. De Rider dient gezamenlijk met de overeenkomst aanvaard te worden.
 6. Na akkoord op de overeenkomst, Rider en deze algemene voorwaarden, gelden deze gezamenlijk als overeenkomst tussen partijen.
 7. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts mogelijk door dit gezamenlijk schriftelijk tussen partijen overeen te komen. Bij een wijziging in de overeenkomst is Wedding Tunes gerechtigd de bijbehorende prijs hierop aan te passen.

4. Betaling

 1. Bij het aanvaarden van de opdracht door akkoord te geven op de overeenkomst door opdrachtgever, wordt door Wedding Tunes een aanbetaling gefactureerd van € 200,-Het overige bedrag van de overeenkomst wordt na de uitvoerdatum van opdracht gefactureerd.
 2. Tenzij anders wordt overeengekomen dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum de betaling te zijn geschied.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag van de aanbetaling heeft betaald, is Wedding Tunes gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige vergoeding van opdrachtgever verschuldigd te zijn.
 4. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling van de factuur na uitvoerdatum van opdracht is Opdrachtgever over iedere maand een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Daarnaast is opdrachtgever gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van € 250,-. Tevens zal opdrachtgever alle overige in redelijkheid te maken kosten zoals, maar niet beperkt tot, juridische, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten aan Wedding Tunes vergoeden.
 5. Alle prijzen die door Wedding Tunes worden gehanteerd of in rekening worden gebracht zijn in euro’s uitgedrukt, tenzij anders vermeld.
 6. De genoemde prijzen ten aanzien van natuurlijke personen zijn inclusief btw en reiskosten binnen Nederland en België, tenzij anders vermeld.
 7. De genoemde prijzen ten aanzien van rechtspersonen zijn exclusief btw en inclusief reiskosten binnen Nederland en België, tenzij anders vermeld.

5. Annulering

 1. Opdrachtgever is gerechtigd te annuleren onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van de afgesproken overeenkomst door opdrachtgever wordt vergoed:
  1. in geval van uitstel of annulering tot zes weken voor de uitvoerdatum, 50% van dat honorarium;
  2. in geval van uitstel of annulering in de periode van vier tot zes weken liggend voor de uitvoerdatum, 70% van dat honorarium;
  3. in geval van uitstel of annulering van vier weken voor de uitvoerdatum, 80% van dat honorarium.
 2. Indien het houden van bruiloften/feesten op de overeengekomen datum door de overheid tijdelijk verboden is, zal Wedding Tunes op basis van beschikbaarheid kosteloos mee verplaatsen naar een nieuwe datum mits deze binnen 1 jaar na de oorspronkelijke datum is. Wanneer Wedding Tunes niet beschikbaar is op de nieuwe datum van de bruiloft of wanneer de bruiloft in zijn geheel wordt geannuleerd, hanteert Wedding Tunes de annuleringsregeling zoals opgenomen in 5.1.
 3. Indien er geen sprake is van een tijdelijk verbod op bruiloften/feesten, hanteert Wedding Tunes de in 5.1 genoemde percentages.

6. Verhindering

 1. Indien Wedding Tunes is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of andere onvoorziene omstandigheden zal het:
  1. zorgdragen voor een vervang(st)er, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de opdrachtgever vooraf zal worden overlegd.
  2. indien Wedding Tunes en de opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden met restitutie van de aanbetaling. Wedding Tunes is jegens de opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van Wedding Tunes.

7. Overmacht

 1. In geval van verhindering door overmacht, in de zin van art. 6:75 BW, zijn partijen niet verplicht de overeenkomst uit te voeren en zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het optreden voor eigen rekening zijn. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak ter zake.

8. Aansprakelijkheid

 1. Wedding Tunes kan door Opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, direct of indirect, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van Wedding Tunes. In het geval op Wedding Tunes enige aansprakelijkheid zou rusten, overstijgt deze nooit de voor deze overeenkomst overeengekomen vergoeding.
 2. Wedding Tunes is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.
 3. Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor schade aan en/of verlies van zaken die door Wedding Tunes beschikbaar zijn gesteld. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken die gebruikt zijn tijdens het optreden van Wedding Tunes.
 4. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of de specifieke afspraken betreffende de Rider, heeft Wedding Tunes het recht diens verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. In geval opdrachtgever in gebreke blijft aan deze algemene bepalingen of de specifieke afspraken betreffende de Rider te voldoen en het optreden als gevolg van deze tekortkoming niet binnen 1 uur na het overeengekomen tijdstip kan aanvangen, is Wedding Tunes gerechtigd het optreden geen doorgang te laten vinden zonder dat Opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag te betalen. Wedding Tunes is in dat geval niet aansprakelijk of schadeplichtig jegens opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Wedding Tunes voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kan van Wedding Tunes en de opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 6. Indien Wedding Tunes in verband met het hierboven genoemde toch aansprakelijk wordt gesteld door derde(n), dan zal opdrachtgever Wedding Tunes zowel in als buiten rechte bijstaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wedding Tunes in verband hiermee zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

9. Uitvoering van de opdracht

 1. Wedding Tunes zet zich ervoor in de opdracht naar beste kennis en zorgvuldigheid uit te voeren.
 2. Wedding Tunes komt artistieke vrijheid toe ten aanzien van de uitvoering van de podiumkunsten, een en ander met inachtneming van de opdrachtgever gemaakte afspraken.
 3. Wedding Tunes zal altijd werken volgens de gegevens, omstandigheden en afspraken zoals opgenomen in de Rider. Opdrachtgever wordt bij ondertekening overeenkomst geacht akkoord te gaan met de Rider.
 4. Wedding Tunes is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden te betrekken.
 5. Wedding Tunes zal er naar streven twee uur voor aanvang van het optreden aanwezig te zijn.

10. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient te controleren of de Locatie geschikt is en voldoet aan de door Wedding Tunes aangeleverde specificaties zoals omschreven in de Rider. Wanneer op de Uitvoerdatum blijkt dat de locatie ongeschikt is voor de werkzaamheden van Wedding Tunes, is Wedding Tunes gerechtigd het optreden geen doorgang te laten vinden zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag te betalen. Wedding Tunes is in dat geval niet aansprakelijk of schadeplichtig jegens opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat voldaan wordt aan alle verplichtingen, zoals omschreven in de Rider.
 3. Opdrachtgever is te alle tijde verantwoordelijk voor het aanwezig zijn op de locatie van een overkapping om Wedding Tunes, de door haar ter beschikking gestelde apparatuur/instrumenten bij slechte weersomstandigheden droog en beschut te houden voor, tijdens en na de uitvoering van het optreden.
 4. Wedding Tunes is gerechtigd te alle tijde af te zien van en/of de uitvoering te staken of op te schorten in de navolgende gevallen:
  1. Indien door welke omstandigheden dan ook de veiligheid van Wedding Tunes of van de door haar ter beschikking gestelde artiest of apparatuur niet meer gegarandeerd is;
  2. Bij grove belediging of geweld jegens Wedding Tunes of een door haar ter beschikking gestelde artiest;
  3. Het ongevraagd door derden bedienen en/of beschadigen van apparatuur die eigendom is van Wedding Tunes.
 5. Opdrachtgever zal er voor zorgdragen de omstandigheden voor Wedding Tunes zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen. Hieronder wordt mede begrepen het beschikbaar hebben van een geventileerde kleedruimte en de beschikbaarheid van non-alcoholische dranken.
 6. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de locatie toegankelijk is voor Wedding Tunes en er een parkeerplaats op of nabij de locatie beschikbaar is. Wanneer een parkeerplaats extra kosten met zich meebrengt, zonder dat dit tijdig vooraf door opdrachtgever is gemeld, worden de gemaakte kosten aan opdrachtgever doorberekend.
 7. Indien er voor het uitvoeren van de opdracht door Wedding Tunes vergunningen nodig zijn of van bepaalde partijen toestemming vereist is, dient opdrachtgever hiervoor zorg te dragen. Vergunningen en overige toestemmingen komen voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze zaken zelf aan te vragen en bij toekenning de juistheid ervan te controleren.
 8. Wanneer er beperkingen van toepassing zijn, zoals, maar niet beperkt tot geluidsbegrenzing, moet opdrachtgever dit zo snel mogelijk aan Wedding Tunes melden.
 9. In het geval Opdrachtgever geluids- en/of beeldopnamen of foto’s van Wedding Tunes heeft gemaakt, zal Opdrachtgever op verzoek van Wedding Tunes kosteloos een kopie van de (beeld)opnamen of foto’s aan Wedding Tunes verstrekken.
 10. Geluids- en/of beeldopnamen of foto’s van optredens van Wedding Tunes in het bezit zijn van Wedding Tunes, mogen door Wedding Tunes gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

11. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Wedding Tunes het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Tevens is opschorting mogelijk als:
  1. na het tekenen van de overeenkomst aan Wedding Tunes omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wedding Tunes kan worden gevergd. In dit geval behoudt Wedding Tunes zich het recht voor tot vordering van schadevergoeding.
 2. Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Wedding Tunes het recht om de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. In ieder geval in de navolgende omstandigheden is Wedding Tunes bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden als:
  1. na het tekenen van de overeenkomst aan Wedding Tunes omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wedding Tunes kan worden gevergd;
  3. de opdrachtgever komt te overlijden;
  4. de opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
 3. Ontbinding vindt plaats door middel van een aangetekende brief aan de opdrachtgever, aldus zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de overeenkomst op grond van het vorenstaande wordt ontbonden, is Wedding Tunes niet aansprakelijk voor voldoening van enige door opdrachtgever of derden gemaakte kosten of schadevergoeding.
 5. Wedding Tunes behoudt zich te allen tijde het recht voor om schadevergoeding voor directe of indirecte schade te vorderen, voor zover de reden voor ontbinding is toe te rekenen aan opdrachtgever.

12. Privacy

 1. Wedding Tunes zal alle gegevens en informatie die de opdrachtgever verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Wedding Tunes gebruikt de gegevens van de opdrachtgever uitsluitend in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van de opdracht en bij eventuele mailingen en aanbiedingen.
 2. Wedding Tunes zal geen persoonsgegevens van de opdrachtgever uitlenen, verkopen, verhuren of op een of andere wijze openbaar maken, zonder de voorafgaande toestemming van opdrachtgever.
 3. Wedding Tunes zal geen films of foto’s publiceren waarop de opdrachtgever herkenbaar in beeld is, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.

13. BUMA/SEMRA

 1. De opdrachtgever verplicht zich met betrekking tot de exploitatie van auteursrechten, tot de verschuldigde afdracht rechtstreeks aan BUMA/STEMRA

14. Klachten

 1. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Wedding Tunes gesloten overeenkomst dienen uiterlijk binnen 2 weken na uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk bij Wedding Tunes te worden gemeld. De ontvangst van deze klacht zal worden bevestigd binnen 5 werkdagen, waarna deze binnen 14 dagen in behandeling wordt genomen. Binnen deze termijn wordt de klager uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek om de klacht op te lossen. Indien de klager hier niet voor openstaat, zal Wedding Tunes de klacht in behandeling nemen en uiterlijk binnen 30 dagen na indiening van de klacht, de klager van een antwoord voorzien.

15. Overige

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle Opdrachten en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn uitsluitend opgesteld in de Nederlandse taal.
 3. Wedding Tunes is gerechtigd de bepalingen van deze algemene bepalingen tussentijds te wijzigen.